Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 270 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
261

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
262

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 11/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2016
263

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 29/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
264

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
265

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
266

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
267

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
268

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
269

Quyết định 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
270

Quyết định 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 25/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
Vui lòng đợi