VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Có tất cả 54 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 08/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
42

Quyết định 1804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây gỗ sưa chưa quy định tại Quyết định 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 12/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
43

Quyết định 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc bổ sung phần I Bảng giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 26/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
44

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 24/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
45

Quyết định 50/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về Quy chế phối hợp quản lý môi trường đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 08/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2016
46

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
47

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
48

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều xô, hạt điều lò tỉnh Bình Phước

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
49

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

Ban hành: 05/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
50

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 30/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2019
51

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước

Ban hành: 25/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
52

Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
53

Quyết định 51/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 04/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
54

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 22/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2019
Vui lòng đợi