VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Có tất cả 54 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 12/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
22

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
23

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc bãi bỏ Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
24

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 21/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2017
25

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 19/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
26

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

Ban hành: 09/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2016
27

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Ban hành: 31/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2016
28

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 07/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
29

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đặc thù của tỉnh và một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 16/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
30

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 07/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
31

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019

Ban hành: 17/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
32

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
33

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá một số loại tài nguyên để làm cơ sở tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 02/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
34

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 01/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
35

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi

Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
36

Chỉ thị 07/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 22/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
37

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 26/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
38

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở, hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
39

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân nhân tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
40

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 29/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
Vui lòng đợi