VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Có tất cả 81 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 3233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2035

Ban hành: 13/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
42

Quyết định 3220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
43

Quyết định 2137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
44

Quyết định 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
45

Quyết định 2151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
46

Quyết định 2136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
47

Quyết định 2115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
48

Quyết định 1802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
49

Quyết định 1649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Ban hành: 16/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
50

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2016
51

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 28/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2016
52

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 26/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2016
53

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
54

Quyết định 4434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 27/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
55

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 24/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
56

Quyết định 1751/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 20/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
57

Quyết định 515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

Ban hành: 12/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
58

Quyết định 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về quy trình quản lý đầu tư xây dựng và triển khai hoạt động trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
59

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
60

Quyết định 248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định các khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 09/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
Vui lòng đợi