VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Có tất cả 81 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 01/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
22

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 24/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
23

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
24

Quyết định 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
25

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
26

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
27

Quyết định 1093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 29/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
28

Quyết định 75/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 19/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
29

Quyết định 3227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
30

Quyết định 2558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố dưới hình thức "Bản sao y bản chính" các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 20/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
31

Quyết định 1430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
32

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Ban hành: 01/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
33

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 06/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
34

Quyết định 752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Định

Ban hành: 09/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
35

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
36

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh hệ số giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đã quy định tại Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 20/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
37

Quyết định 646/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
38

Quyết định 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
39

Quyết định 41/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
40

Quyết định 2216/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
Vui lòng đợi