Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 301 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 71/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 19/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
42

Quyết định 70/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 10/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
43

Quyết định 69/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
44

Quyết định 68/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
45

Quyết định 67/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
46

Quyết định 1350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành mã định danh điện tử cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
47

Quyết định 66/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
48

Quyết định 2463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
49

Quyết định 64/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
50

Quyết định 65/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
51

Quyết định 63/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 27/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
52

Quyết định 2416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đê điều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
53

Quyết định 62/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
54

Quyết định 2306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 14/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
55

Quyết định 2285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
56

Quyết định 61/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
57

Quyết định 60/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 327/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
58

Quyết định 58/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
59

Quyết định 56/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 768/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
60

Quyết định 57/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
Vui lòng đợi