VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 208 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán

Ban hành: 03/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
42

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
43

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
44

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
45

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
46

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định một số nội dung về thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
47

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 667/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 27/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
48

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2021
49

Quyết định 1138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 13/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
50

Quyết định 595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với huyện Lạng Giang

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
51

Quyết định 1048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
52

Công văn 2498/UBND-MT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, nước thải y tế trong giai đoạn dịch Covid-19

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
53

Công văn 2405/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
54

Kế hoạch 2330/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ đời sống cho công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống Covid-19

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
55

Quyết định 954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Tổ thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Việt Yên

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
56

Quyết định 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
57

Quyết định 939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Tổ hỗ trợ ổn định đời sống cho công nhân ngoài tỉnh đang ở trọ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
58

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
59

Quyết định 909/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, nơi cư trú, tạm trú đối với công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
60

Quyết định 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
Vui lòng đợi