Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 309 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
61

Quyết định 62/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
62

Quyết định 2306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 14/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
63

Quyết định 2285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
64

Quyết định 61/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
65

Quyết định 60/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 327/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
66

Quyết định 58/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
67

Quyết định 56/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 768/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
68

Quyết định 57/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
69

Quyết định 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 446/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
70

Quyết định 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
71

Quyết định 53/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
72

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định một số nội dung về cấp phép, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
73

Quyết định 51/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
74

Quyết định 50/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
75

Quyết định 2082/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
76

Quyết định 49/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
77

Quyết định 2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
78

Quyết định 1996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 03/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
79

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
80

Quyết định 1965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
Vui lòng đợi