VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 208 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
22

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
23

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
24

Quyết định 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kết thúc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
25

Kế hoạch 3569/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ các tỉnh Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
26

Quyết định 1505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
27

Quyết định 1509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 đối với 02 xã: Nghĩa Trung, Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
28

Quyết định 722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Ban hành: 17/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
29

Quyết định 1485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư, xây dựng, lao động, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
30

Quyết định 700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với thị trấn Chũ và 02 xã: Thanh Hải, Hồng Giang huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
31

Công văn 3517/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tiếp tục thực hiện quản lý người từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về tỉnh Bắc Giang theo các quy định của tỉnh

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
32

Quyết định 699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 đối với 09 xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
33

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
34

Quyết định 1464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
35

Quyết định 1414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
36

Công điện 4/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường quản lý người từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
37

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
38

Quyết định 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
39

Công văn 3347/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiểm soát người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
40

Quyết định 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thiết lập cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Việt Lập huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 04/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
Vui lòng đợi