Văn bản tiếng Anh - Tra cứu văn bản pháp luật bằng tiếng Anh

Có tất cả 10.491 văn bản mới trong tháng qua
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
10461

Thông tư 04-TT/BNV(A18) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04-CP ngày 18/1/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 27/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10462

Nghị định 15-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Ban hành: 02/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10463

Nghị định 11-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và miền núi

Ban hành: 20/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10464

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 145/HĐBT ngày 29/4/92 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

Ban hành: 19/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10465

Quyết định 212-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 31/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10466

Thông tư 1034-HĐBT-TĐ của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hướng dẫn về việc dùng lợi nhuận để tái đầu tư

Ban hành: 01/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
10467

Thông tư 11/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc

Ban hành: 06/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10468

Nghị định 165-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng lao động

Ban hành: 12/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10469

Quyết định 145-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định tạm thời về việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam bị mồ côi, bị bỏ rơi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý

Ban hành: 29/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10470

Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 21/02/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10471

Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu số 64-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

Ban hành: 26/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10472

Thông tư 59-BTC/TCT/CS năm 1991 hướng dẫn thi hành Quyết định của HĐNN và Nghị định của HĐBT về việc sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ tài chính ban hành

Ban hành: 02/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10473

Pháp lệnh Hợp đồng dân sự

Ban hành: 29/04/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10474

Nghị định 49-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam

Ban hành: 04/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10475

Nghị định 6-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 30/3/1990 của Hội đồng Nhà nước

Ban hành: 07/01/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10476

Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá

Ban hành: 27/12/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10477

Nghị định 389-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế cho thuê nhà và thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam

Ban hành: 10/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10478

Nghị định 351-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế doanh thu

Ban hành: 02/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10479

Pháp lệnh Thừa kế

Ban hành: 30/08/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10480

Pháp lệnh Đo lường

Ban hành: 06/07/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
Vui lòng đợi