Văn bản tiếng Anh - Tra cứu văn bản pháp luật bằng tiếng Anh

Có tất cả 10.491 văn bản mới trong tháng qua
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
10441

Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

Ban hành: 30/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10442

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân

Ban hành: 28/12/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10443

Nghị định 95-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại

Ban hành: 04/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10444

Nghị định 87-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

Ban hành: 23/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10445

Thông tư 90/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 10/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10446

Nghị định 82-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao

Ban hành: 10/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10447

Thông tư 07-NH/TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/CP ngày 24/9/93 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

Ban hành: 29/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10448

Nghị định 64-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp

Ban hành: 27/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10449

Nghị định 54-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 28/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10450

Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Ban hành: 23/08/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10451

Nghị định 50-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 06/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10452

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài

Ban hành: 24/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10453

Luật Đất đai

Ban hành: 14/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10454

Luật Dầu khí

Ban hành: 06/07/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10455

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu

Ban hành: 05/07/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10456

Thông tư 51/TC-TCĐN của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 03/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10457

Thông tư 48/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế suất thuế lợi tức và miễn giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 30/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10458

Nghị định 38-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp

Ban hành: 04/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10459

Nghị định 22-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Ban hành: 22/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10460

Thông tư 769-NG/TT của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 4-CP ngày 18-01-1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 17/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
Vui lòng đợi