Danh mục

VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.843 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
42

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
43

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
44

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 24/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
45

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Xác thực: 24/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
46

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng, dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

Xác thực: 18/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
47

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Xác thực: 16/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
48

Văn bản hợp nhất 380/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 09/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
49

Văn bản hợp nhất 381/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Xác thực: 09/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
50

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Xác thực: 08/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
51

Văn bản hợp nhất 363/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Xác thực: 08/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
52

Văn bản hợp nhất 364/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Xác thực: 08/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
53

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Xác thực: 28/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
54

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Xác thực: 26/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
55

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Xác thực: 25/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
56

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Xác thực: 24/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
57

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Xác thực: 24/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
58

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xác thực: 24/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
59

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Xác thực: 20/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
60

Văn bản hợp nhất 171/VBHN-BTP năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Xác thực: 17/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
Vui lòng đợi