(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689 

 

 

Trong tuần này từ 21/11/2015 - 27/11/2015, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với  cskh@luatvietnam.vn.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 2465/QD-BTC) - Ngày 23/11/2015, Bộ Tài chính ban hành  Quyết định 2465/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

* (SMS: 4943/TCT-KK) - Ngày 23/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4943/TCT-KK về việc hướng dẫn một số vướng mắc về kê khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

* (SMS: 3864/QD-TCHQ) - Ngày 20/11/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3864/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Cơ sở dữ liệu về Biểu thuế; Cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế.

* (SMS: 4907/TCT-CS) - Ngày 19/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4907/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4905/TCT-CS) - Ngày 19/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4905/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4904/TCT-CS) - Ngày 19/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4904/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4903/TCT-CS) - Ngày 19/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4903/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 4868/TCT-DNL) - Ngày 18/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4868/TCT-DNL về việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào của máy ATM.

* (SMS: 4867/TCT-DNL) - Ngày 18/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4867/TCT-DNL về việc chính sách thuế.

* (SMS: 4864/TCT-TNCN) - Ngày 18/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4864/TCT-TNCN về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA.

* (SMS: 17016/BTC-CST) - Ngày 17/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17016/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện nhập khẩu.

* (SMS: 2220/QD-TCT) - Ngày 16/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 2220/QĐ-TCT về Quy trình tiếp nhận, quản lý văn bản đi, đến của cơ quan Tổng cục Thuế.

* (SMS: 2219/QD-TCT) - Ngày 16/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 2219/QĐ-TCT về việc ban hành Quy định về Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

* (SMS: 10747/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/11/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10747/TCHQ-GSQL về việc xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế.

* (SMS: 16922/BTC-CST) - Ngày 16/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16922/BTC-CST về việc thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông.

* (SMS: 16906/BTC-TCT) - Ngày 16/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16906/BTC-TCT về việc tổ chức thực hiện lập bộ thuế khoán năm 2016.

* (SMS: 179/2015/TT-BTC) - Ngày 13/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 179/2015/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 2205/QD-TCT) - Ngày 13/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 2205/QĐ-TCT về việc ban hành Quy chế về công tác lưu trữ ngành Thuế.

* (SMS: 2176/QD-TCT) - Ngày 10/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 2176/QĐ-TCT về việc cơ quan Thuế các cấp áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

* (SMS: 172/2015/TT-BTC) - Ngày 09/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 172/2015/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

* (SMS: 4555/TCT-CS) - Ngày 03/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4555/TCT-CS về vchính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 4554/TCT-CS) - Ngày 03/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4554/TCT-CS về việc giới thiệu nội dung mới Thông tư 152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyên.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 4755/LDTBXH-LDTL) - Ngày 19/11/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4755/LĐTBXH-LĐTL về chế độ ăn giữa ca.

* (SMS: 45/2015/TT-BLDTBXH) - Ngày 11/11/2015,

 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

 

 

 

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

 

 

 

* (SMS: 2124/TTg-KTN) - Ngày 23/11/2015,

 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2124/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 4874/TCT-CS) - Ngày 18/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4874/TCT-CS về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất.

* (SMS: 4886/TCT-CS) - Ngày 19/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4886/TCT-CS về chính sách thu tiền sử dụng đất.

* (SMS: 4885/TCT-CS) - Ngày 19/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4885/TCT-CS về việc tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp sang đất ở.

* (SMS: 4863/TCT-CS) - Ngày 18/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4863/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.  

ĐẦU TƯ

* (SMS: 2025/QD-TTg) - Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2025/QĐ-TTg về việc sử dụng một phần vốn dư giai đoạn 1 để chuẩn bị giai đoạn 2 của Dự án Nâng cấp Quốc lộ 217 do ADB tài trợ.

* (SMS: 1688/QD-BKHDT) - Ngày 16/11/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1688/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* (SMS: 100/2015/QH13) - Ngày 12/11/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết 100/2015/QH13 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 118/2015/ND-CP) - Ngày 12/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 22/2015/TT-NHNN) - Ngày 20/11/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 22/2015/TT-NHNN về việc quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc.

* (SMS: 2442/QD-BTC) - Ngày 19/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2442/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2298/QĐ-BTC ngày 06/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính.

* (SMS: 766/TB-BTC) - Ngày 16/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 766/TB-BTC về việc công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 174/2015/TT-BTC) - Ngày 10/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 174/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 10959/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/11/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10959/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng phân amoni clorua.

* (SMS: 10937/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/11/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10937/TCHQ-TXNK về việc xuất khẩu phế liệu thép không gỉ.

* (SMS: 10923/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/11/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10923/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng máy ngắt mạch điện chân không/SF6.

* (SMS: 10917/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/11/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10917/TCHQ-GSQL về việc giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

* (SMS: 2026/QD-TTg) - Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2026/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 10827/TCHQ-CNTT) - Ngày 17/11/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10827/TCHQ-CNTT về điều kiện đăng ký kết nối và thực hiện khai báo trên hệ thống hải quan điện tử.

* (SMS:10742/TCHQ-DTCBL) - Ngày 16/11/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10742/TCHQ-ĐTCBL về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu quặng đồng, phế liệu đồng.

* (SMS: 10763/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/11/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10763/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 9448/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9448/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Máy biến đổi điện tĩnh CHF100A-004G/5R5P-4.

* (SMS: 9447/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9447/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoàn tất thuộc da (dạng lỏng) - KesabELE - Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất da thuộc các loại).

* (SMS: 9446/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9446/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoàn tất thuộc da (dạng lỏng) - Kesab80A- Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất da thuộc các loại).

* (SMS: 9445/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9445/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoàn tất thuộc da (dạng lỏng) - KesabRH - Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất da thuộc các loại).

* (SMS: 9444/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9444/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoàn tất thuộc da (dạng lỏng) - NovaltanPF - Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất da thuộc các loại).

* (SMS: 9443/TB-TCHQ) - Ngày 13/11/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9443/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoàn tất thuộc da (dạng bột) - NovaltanAL - Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất da thuộc các loại).

* (SMS: 1359/GSQL-GQ2) - Ngày 02/11/2015, Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Công văn 1359/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

* (SMS: 9442/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9442/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoàn tất thuộc da (dạng lỏng) - KesabDE - Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất da thuộc các loại).

* (SMS: 9441/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9441/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoàn tất thuộc da (dạng bột) - KesabAL-K - Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất da thuộc các loại).

* (SMS: 9440/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9440/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc nhuộm (dạng lỏng) - Dyestuffs - Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất da thuộc các loại).

* (SMS: 9439/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9439/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoàn tất thuộc da (dạng lỏng) - PK - Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất da thuộc các loại).

* (SMS: 9437/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9437/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - ZNO Active Well - Hợp chất kẽm oxide làm ổn định cao su (dùng sản xuất bóng thể thao).

* (SMS: 9436/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9436/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hỗn hợp muối Carbonate làm ổn định cao su (dùng sản xuất bóng thể thao).

* (SMS: 9435/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9435/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Zinc Sterate Well - Hợp chất cơ kim của kẽm làm ổn định cao su (dùng sản xuất bóng thể thao).

* (SMS: 9413/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9413/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột phản quang.

* (SMS: 9412/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9412/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Màng film thấm dầu NC5244.

* (SMS: 9411/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9411/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột sơn kẻ đường có thành phần nhựa Polylefin canxi cacbonate, hạt thủy tinh - Hiệu Calmax 25kg/bao.

* (SMS: 9410/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9410/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hạt thủy tinh đường kính không quá 01mm.

* (SMS: 9409/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9409/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vải được dệt móc có tính co giãn gọi là vải móc thun (Tricod).

* (SMS: 9408/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9408/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vải được dệt móc có tính co giãn gọi là vải móc thun - Full color yarn.

* (SMS: 9407/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9407/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sợi filament tổng hợp - 45 CFP cord 3000D.

* (SMS: 9406/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9406/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sợi filament tổng hợp - Yarn 500D PF HYS T1 INA.

* (SMS: 9405/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9405/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất khử oxy dùng ức chế quá trình oxy hóa của lò trung tần của nhà máy sản xuất phôi thép.

* (SMS: 9404/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9404/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhựa Alkyd trong dung môi hữu cơ, trọng lượng dung môi hữu cơ nhỏ hơn 50% tính theo trọng lượng, dạng lỏng (DCA-EP ESTER 4050X) (Nguyên liệu sản xuất sơn).

* (SMS: 9403/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9403/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhựa polyuretan trong dung môi hữu cơ có hàm lượng dung môi nhỏ hơn 50% trọng lượng dung dịch, dùng sản xuất sơn CK-R-R153071.

* (SMS: 9402/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9402/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhựa polyuretan trong dung môi hữu cơ có hàm lượng dung môi nhỏ hơn 50% trọng lượng dung dịch, dùng sản xuất sơn CK-R-R140800.

* (SMS: 9401/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9401/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm làm sạch dạng anion và không ion, dạng lỏng - JEYONTEX SP-01.

* (SMS: 9434/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9434/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất trợ xúc tác - nguyên liệu dùng cho ngành dệt vải - CY - ASHROL 155.

* (SMS: 9418/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9418/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột màu vàng Green 5-sol.Green 5 (chất màu hữu cơ tổng hợp) nguyên phụ liệu sản xuất hạt nhựa.

* (SMS: 9417/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9417/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột màu xanh dương Blue 104-Sol.Blue 104 (chất màu hữu cơ tổng hợp) nguyên phụ liệu sản xuất hạt nhựa.

* (SMS: 9416/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9416/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phim dùng cho chụp X-Quang công nghiệp - FUJI INDUSTRIAL X-RAYFILM NIF 8010 x 40 CM.

* (SMS: 9415/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9415/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phim dùng cho chụp X-Quang công nghiệp - FUJI INDUSTRIAL X-RAYFILM NIF 5010 x 40 CM.

* (SMS: 9414/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 9414/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phim dùng cho chụp X - Quang công nghiệp - FUJI INDUSTRIAL X-RAYFILM NIF 1008.5 x 30.5 CM.

THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 124/2015/ND-CP) - Ngày 19/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

* (SMS: 40/2015/TT-BCT) - Ngày 18/11/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 40/2015/TT-BCT về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

* (SMS: 17/CT-BCT) - Ngày 17/11/2015, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 17/CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương.


Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (SMS: 2056/QD-TTg) - Ngày 23/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2056/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam.

* (SMS: 9742/VPCP-QHQT) - Ngày 21/11/2015, Chính phủ ban hành Công văn 9742/VPCP-QHQT về việc tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á về Tăng cường an ninh y tế khu vực liên quan đến các bệnh truyền nhiễm có khả năng gây dịch và tiềm ẩn đại dịch.

* (SMS: 4974/QD-BYT) - Ngày 20/11/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4974/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục, định mức sử dụng và định mức dự trữ thuốc điều trị bệnh lao của Chương trình chống lao Quốc gia, giai đoạn 2015-2020.

* (SMS: 21211/QLD-DK) - Ngày 01/11/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21211/QLD-ĐK về việc tạm ngừng nhập khẩu thuốc đã được cấp số đăng ký.  

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 999/QD-UBCK) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 999/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

* (SMS: 180/2015/TT-BTC) - Ngày 13/11/2015,

 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.  

 

 

 

 


GIAO THÔNG
 

 

 

 

 

* (SMS: 2053/QD-TTg) - Ngày 23/11/2015,

 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2053/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 2117/TTg-KTN) - Ngày 20/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2117/TTg-KTN về dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

* (SMS: 4083/QD-BGTVT) - Ngày 17/11/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 4083/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động bến xe khách.

* (SMS: 374/TB-VPCP) - Ngày 17/11/2015, Chính phủ ban hành Thông báo 374/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

* (SMS: 73/2015/TT-BGTVT) - Ngày 11/11/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 73/2015/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015.

* (SMS: 70/2015/TT-BGTVT) - Ngày 09/11/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

* (SMS: 67/2015/TT-BGTVT) - Ngày 06/11/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 67/2015/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy.

* (SMS: 64/2015/TT-BGTVT) - Ngày 05/11/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 64/2015/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công-te-nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải.

* (SMS: 65/2015/TT-BGTVT) - Ngày 05/11/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 65/2015/TT-BGTVT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

* (SMS: 66/2015/TT-BGTVT) - Ngày 03/11/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 66/2015/TT-BGTVT về việc ban hành sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 5731/QD-BGDDT) - Ngày 19/11/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5731/QĐ-BGDĐT về việc xây dựng Phòng Truyền thống Giáo dục Việt Nam.

* (SMS: 1122/KH-BGDDT) - Ngày 17/11/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 1122/KH-BGDĐT về việc thực hiện các nhiệm vụ hợp tác với Microsoft Việt Nam năm 2016.  

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 3370/QD-BKHCN) - Ngày 24/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3370/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn.  

BẢO HIỂM
 

* (SMS: 1351/QD-BHXH) - Ngày 16/11/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

* (SMS: 4475/BHXH-BT) - Ngày 11/11/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4475/BHXH-BT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020.

* (SMS: 8321/BYT-BH) - Ngày 30/10/2015, Bộ Y tế ban hành Công văn 8321/BYT-BH về việc tăng cường công tác quản lý, cung ứng, chỉ định sử dụng và thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số thuốc.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 2052/QD-TTg) - Ngày 23/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2052/QĐ-TTg về việc phê duyệt Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016.

* (SMS: 2060/QD-BTP) - Ngày 23/11/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2060/QĐ-BTP về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2015.

* (SMS: 2045/QD-TTg) - Ngày 20/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2045/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020".  

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 2061/QD-TTg) - Ngày 24/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2061/QĐ-TTg về việc ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh viễn thông thế giới.

* (SMS: 213/QD-UDCNTT) - Ngày 20/11/2015, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin ban hành Quyết định 213/QĐ-ƯDCNTT về ứng dụng công nghệ thông tin.

* (SMS: 2104/TTg-KGVX) - Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2104/TTg-KGVX về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam.


CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

* (SMS: 59/2015/QD-TTg) - Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 4753/LDTBXH-KHTC) - Ngày 19/11/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4753/LĐTBXH-KHTC về việc sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2015.

* (SMS: 4718/LDTBXH-TCCB) - Ngày 17/11/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4718/LĐTBXH-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

* (SMS: 57/2015/QD-TTg) - Ngày 16/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

* (SMS: 98/2015/QH13) - Ngày 10/11/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết 98/2015/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.  

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 644/QD-UBDT) - Ngày 23/11/2015, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 644/QĐ-UBDT về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 4321/BTP-KHTC) - Ngày 23/11/2015, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 4321/BTP-KHTC về việc đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

* (SMS: 2042/QD-TTg) - Ngày 20/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2042/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 2 Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

* (SMS: 58/2015/QD-TTg) - Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 58/2015/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 3198/QD-BKHCN) - Ngày 10/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3198/QĐ-BKHCN về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 2066/QD-TTg) - Ngày 25/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2066/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2063/QD-TTg) - Ngày 25/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2063/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2062/QD-TTg) - Ngày 25/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2062/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2059/QD-TTg) - Ngày 24/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2059/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020.

* (SMS: 9701/VPCP-TCCV) - Ngày 20/11/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9701/VPCP-TCCV về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

* (SMS: 2050/QD-TTg) - Ngày 20/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2050/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2049/QD-TTg) - Ngày 20/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2049/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2047/QD-TTg) - Ngày 20/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2047/QĐ-TTg về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2046/QD-TTg) - Ngày 20/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2046/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2044/QD-TTg) - Ngày 20/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2044/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 640/QD-UBDT) - Ngày 20/11/2015, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 640/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam.

* (SMS: 2036/QD-TTg) - Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2036/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phan Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 637/QD-UBDT) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 637/QĐ-UBDT về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", Mã số CTDT/16-20.  
CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 12750/QD-BCT) - Ngày 20/11/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 12750/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành than Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 71/2015/TT-BGTVT) - Ngày 09/11/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 71/2015/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển.  

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 10973/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/11/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10973/TCHQ-TXNK về việc xác định bò thuần chủng để nhân giống.

* (SMS: 4758/QD-BNN-TY) - Ngày 18/11/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY về việc ban hành Bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch.

* (SMS: 4680/QD-BNN-BVTV) - Ngày 12/11/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4680/QĐ-BNN-BVTV về việc tạm ngừng nhập khẩu lúa mì từ Ucraina.

* (SMS: 4653/QD-BNN-CN) - Ngày 10/11/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4653/QĐ-BNN-CN về việc ban hành Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VIETGAHP).

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 123/2015/ND-CP) - Ngày 15/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.  

* (SMS: 2422/QD-CTN) - Ngày 28/10/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2422/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2421/QD-CTN) - Ngày 28/10/2015,

 

Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2421/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

 

 

 

 


HÌNH SỰ

 

 


* (SMS: 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP) - Ngày 14/11/2015, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP) - Ngày 14/11/2015, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 2746/HD-BTDKT) - Ngày 24/11/2015, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn 2746/HD-BTĐKT về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội Trung ương.

* (SMS: 2745/HD-BTDKT) - Ngày 24/11/2015, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn 2745/HD-BTĐKT về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

NGOẠI GIAO
 

* (SMS: 2057/QD-TTg) - Ngày 23/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2057/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 6342/QD-UBND) - Ngày 24/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6342/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đại học khu vực Đại học Mỏ địa chất và khu ký túc xá dùng chung tại các phường Đức Thắng, Cổ Nhuế 2 và Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

* (SMS: 6331/QD-UBND) - Ngày 24/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6331/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số IV Hà Nội.

* (SMS: 6321/QD-UBND) - Ngày 23/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6321/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Thành phố Công nghệ xanh Hà Nội, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6324/QD-UBND) - Ngày 23/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6324/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức thu phí tại chợ Xuân Đỉnh 2, chợ Phú Diễn, chợ Thụy Phương thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6305/QD-UBND) - Ngày 20/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6305/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án đấu giá 02 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại: tầng 1 số nhà 7A phố Huế và tầng 1 + tầng 2 số nhà 32 phố Hàng Bồ.

* (SMS: 8306/UBND-KT) - Ngày 20/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8306/UBND-KT về việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 2 tháng cuối năm 2015

* (SMS: 6277/QD-UBND) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6277/QĐ-UBND về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.

* (SMS: 6281/QD-UBND) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6281/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định 2582/QĐ-UBND ngày 05/06/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 8271/UBND-KT) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8271/UBND-KT về việc đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử.

* (SMS: 6230/QD-UBND) - Ngày 18/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6230/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 6210/QD-UBND) - Ngày 17/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6210/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định 76/2009/QĐ-UBND ngày 29/05/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH
 

* (SMS: 18/CT-UBND) - Ngày 18/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND về việc tổ chức đón mừng năm mới và tết Bính Thân năm 2016.

* (SMS: 52/2015/QD-UBND) - Ngày 18/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 52/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 40/2015/QD-UBND) - Ngày 23/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 40/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
 

* (SMS: 39/2015/QD-UBND) - Ngày 23/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 39/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 38/2015/QD-UBND) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 38/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 37/2015/QD-UBND) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 37/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 36/2015/QD-UBND) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 36/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 35/2015/QD-UBND) - Ngày 19/11/2015,
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 35/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 34/2015/QD-UBND) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 34/2015/QĐ-UBND về việc tổ chức lại và quy định vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc.


* (SMS: 33/2015/QD-UBND) - Ngày 19/11/2015,
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 33/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 66/2015/QD-UBND) - Ngày 20/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 66/2015/QĐ-UBND về việc thực hiện thống nhất thẩm quyền cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài vì việc riêng. 
 

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (SMS: 26/2015/QD-UBND) - Ngày 20/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

* (SMS: 66/2015/QD-UBND) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 66/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

* (SMS: 65/2015/QD-UBND) - Ngày 16/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 65/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

* (SMS: 64/2015/QD-UBND) - Ngày 16/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 64/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

* (SMS: 63/2015/QD-UBND) - Ngày 11/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

* (SMS: 62/2015/QD-UBND) - Ngày 11/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 62/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


* (SMS: 61/2015/QD-UBND) - Ngày 11/11/2015,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 61/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác của nghề lưới kéo (giã cào) trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 53/2015/QD-UBND) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 53/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An.

* (SMS: 52/2015/QD-UBND) - Ngày 19/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 52/2015/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 19/08/2009 và Quyết định 50/2009/QĐ-UBND ngày 01/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 34/2015/QD-UBND) - Ngày 18/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 34/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 33/2015/QD-UBND) - Ngày 18/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 33/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ địa phương tỉnh Lạng Sơn.
 

UBND TỈNH PHÚ YÊN

* (SMS: 52/2015/QD-UBND) - Ngày 18/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 52/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.


* (SMS: 51/2015/QD-UBND) - Ngày 17/11/2015,
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 51/2015/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp và phối hợp kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 39/2015/QD-UBND) - Ngày 17/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnnh An Giang ban hành Quyết định 39/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH HÀ GIANG

* (SMS: 22/2015/QD-UBND) - Ngày 11/11/2015,  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định 22/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chi tiết thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

* (SMS: 16/CT-UBND) - Ngày 11/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

 

* (SMS: 61/2015/QD-UBND) - Ngày 30/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 61/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn.

* (SMS: 51/2015/QD-UBND) - Ngày 18/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 51/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

* (SMS: 50/2015/QD-UBND) - Ngày 16/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 50/2015/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.