(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn.

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 7708/VPCP-KTTH) - Ngày 15/09/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7708/VPCP-KTTH về việc xử lý tài sản để tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực Miền Nam.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 

* (SMS: 7967/VPCP-KTTH) - Ngày 22/09/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7967/VPCP-KTTH về việc báo cáo giải pháp quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 892/UBDT-KHTC) - Ngày 16/09/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 892/UBDT-KHTC về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

* (SMS: 4238/TCT-CS) - Ngày 16/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4238/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

* (SMS: 137/2016/TT-BTC) - Ngày 15/09/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 137/2016/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và Thông tư 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ.

* (SMS: 4217/TCT-TNCN) - Ngày 15/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4217/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán.

* (SMS: 4208/TCT-HTQT) - Ngày 15/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4208/TCT-HTQT về thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và U-ru-goay.

* (SMS: 4159/TCT-TNCN) - Ngày 13/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4159/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 4156/TCT-DNL) - Ngày 13/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4156/TCT-DNL về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 4153/TCT-TNCN) - Ngày 13/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4153/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 136/2016/TT-BTC) - Ngày 12/09/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 136/2016/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư 146/2015/TT-BTC ngày 15/09/2015 và Thông tư 84/2015/TT-BTC ngày 02/06/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ.

* (SMS: 4123/TCT-HTQT) - Ngày 12/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4123/TCT-HTQT về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Anh.

* (SMS: 4107/TCT-CS) - Ngày 09/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4107/TCT-CS về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

* (SMS: 4102/TCT-CS) - Ngày 09/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4102/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 4101/TCT-CS) - Ngày 09/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4101/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 4100/TCT-CS) - Ngày 09/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4100/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4099/TCT-CS) - Ngày 09/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4099/TCT-CS về chính sách thuế môn bài.

* (SMS: 4095/TCT-CS) - Ngày 09/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4095/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 4098/TCT-CS) - Ngày 09/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4098/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 132/2016/ND-CP) - Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018.

* (SMS: 131/2016/ND-CP) - Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 131/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

* (SMS: 130/2016/ND-CP) - Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

* (SMS: 129/2016/ND-CP) - Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.

* (SMS: 44/2016/TB-LPQT) - Ngày 07/07/2016, Bộ Ngoại giao  ban hành Thông báo 44/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ.  

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
  

* (SMS: 130/2016/TT-BQP) - Ngày 10/09/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 130/2016/TT-BQP về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

* (SMS: 3449/BHXH-CSXH) - Ngày 08/09/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3449/BHXH-CSXH về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

BẢO HIỂM

* (SMS: 3531/BHXH-DVT) - Ngày 15/09/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3531/BHXH-DVT về việc quản lý và thanh toán bảo hiểm y tế đối với các thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/s-GMP và EU-GMP theo kết quả đấu thầu.

* (SMS: 3592/TB-BHXH) - Ngày 09/09/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo 3592/TB-BHXH về việc sử dụng địa chỉ thư điện tử.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 7806/VPCP-KTTH) - Ngày 17/09/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7806/VPCP-KTTH về việc ban hành Quy chế tài chính của công ty lâm nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 6935/NHNN-VP) - Ngày 15/09/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 6935/NHNN-VP về việc xây dựng Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận 268/TB-NHNN ngày 12/09/2016 của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh.

* (SMS: 1972/QD-BTC) - Ngày 14/09/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1972/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp theo Quyết định 623/QĐ-TTg ngày 14/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 268/TB-NHNN) - Ngày 12/09/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 268/TB-NHNN về kết luận của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tại Hội nghị trực tuyến "Đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ".

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 4103/TCT-CS) - Ngày 09/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4103/TCT-CS về hóa đơn.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 8887/TB-TCHQ) - Ngày 16/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8887/TB-TCHQ về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016.

* (SMS: 3110/QD-TCHQ) - Ngày 16/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3110/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3109/QD-TCHQ) - Ngày 16/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3109/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3099/QD-TCHQ) - Ngày 15/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3099/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3098/QD-TCHQ) - Ngày 15/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3098/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3097/QD-TCHQ) - Ngày 15/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3097/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3096/QD-TCHQ) - Ngày 15/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3096/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3095/QD-TCHQ) - Ngày 15/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3095/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3093/QD-TCHQ) - Ngày 15/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3093/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3101/QD-TCHQ) - Ngày 15/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3101/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3100/QD-TCHQ) - Ngày 15/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3100/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3019/QD-TCHQ) - Ngày 14/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3019/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 12802/BTC-TCHQ) - Ngày 14/09/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12802/BTC-TCHQ về thời điểm nộp C/O.

* (SMS: 1217/GSQL-GQ1) - Ngày 13/09/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1217/GSQL-GQ1 về việc kiểm tra chất lượng phân bón vô cơ.

* (SMS: 2988/QD-TCHQ) - Ngày 12/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2988/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2987/QD-TCHQ) - Ngày 12/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2987/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2986/QD-TCHQ) - Ngày 12/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2986/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2985/QD-TCHQ) - Ngày 12/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2985/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2984/QD-TCHQ) - Ngày 12/09/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2984/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.


THƯƠNG MẠI

* (SMS: 8811/BCT-TTTN) - Ngày 20/09/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8811/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 50/2016/TB-LPQT) - Ngày 12/08/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 50/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên Liên minh.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 909/UBDT-KHTC) - Ngày 21/09/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 909/UBDT-KHTC về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

* (SMS: 28/CT-TTg) - Ngày 17/09/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

* (SMS: 24/2016/TT-BTNMT) - Ngày 09/09/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 24/2016/TT-BTNMT quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 5089/QD-BYT) - Ngày 21/09/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5089/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế "Xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng".

* (SMS: 5012/QD-BYT) - Ngày 20/09/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5012/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C.

* (SMS: 6962/BYT-TB-CT) - Ngày 20/09/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 6962/BYT-TB-CT về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký sinh phẩm chẩn đoán invitro.

* (SMS: 1062/KCB-NV) - Ngày 15/09/2016, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 1062/KCB-NV về việc tăng cường cảnh giác phát hiện sớm bệnh do vi rút Zika.

* (SMS: 17876/QLD-MP) - Ngày 14/09/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17876/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.

* (SMS: 6781/BYT-CNTT) - Ngày 13/09/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 6781/BYT-CNTT về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 6730/BYT-TB-CT) - Ngày 09/09/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 6730/BYT-TB-CT về việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế - Hệ thống chụp cộng hưởng từ - Hệ thống chụp cắt lớp vi tính.  

* (SMS: 17702/QLD-DK) - Ngày 09/09/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17702/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa acid zoledronic.

* (SMS: 424/QĐ-QLD) - Ngày 05/09/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 424/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 452 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 155.  

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 2476/QD-BKHCN) - Ngày 31/08/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2476/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III).

* (SMS: 2475/QD-BKHCN) - Ngày 31/08/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2475/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư chính (hạng II).

* (SMS: 2474/QD-BKHCN) - Ngày 31/08/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2474/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư cao cấp (hạng I).

* (SMS: 2473/QD-BKHCN) - Ngày 31/08/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2473/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (hạng III)

* (SMS: 2472/QD-BKHCN) - Ngày 31/08/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2472/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng II).

* (SMS: 2471/QD-BKHCN) - Ngày 31/08/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2471/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I).


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 4369/BNV-DT) - Ngày 16/09/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4369/BNV-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư 19/2014/TT-BNV quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.  


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 1629/QD-BTTTT) - Ngày 20/09/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1629/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 3450/BHXH-TT) - Ngày 08/09/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3450/BHXH-TT về việc chấp hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 7959/VPCP-KGVX) - Ngày 22/09/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7959/VPCP-KGVX về nội dụng và chương trình tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

* (SMS: 298/TB-VPCP) - Ngày 19/09/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 298/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Đề án Định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

AN NINH TRẬT TỰ
 

* (SMS: 295/TB-VPCP) - Ngày 16/09/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 295/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia đánh giá kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 932/TB-BYT) - Ngày 21/09/2016, Bộ Y tế ban hành Thông báo 932/TB-BYT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tại Hội thảo các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số do Quốc hội và Chính phủ giao năm 2016.

* (SMS: 1806/QD-TTg) - Ngày 20/09/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1806/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai.

* (SMS: 497/QD-UBDT) - Ngày 20/09/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 497/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ quét và kiểm tra nắm tình hình địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

* (SMS: 7880/VPCP-KTN) - Ngày 20/09/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7880/VPCP-KTN về việc lùi thời hạn trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2013/NĐ-CP quản lý đầu tư phát triển đô thị.

* (SMS: 890/UBDT-CSDT) - Ngày 16/09/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 890/UBDT-CSDT về việc sử dụng nguồn vốn kết dư của Quyết định 134/2004/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

* (SMS: 889/UBDT-CSDT) - Ngày 16/09/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 889/UBDT-CSDT về việc áp dụng chính sách theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

* (SMS: 1791/QD-TTg) - Ngày 15/09/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1791/QĐ-TTg về Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

* (SMS: 1634/CD-TTg) - Ngày 14/09/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1634/CĐ-TTg về việc khắc phục sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.  

* (SMS: 1633/CD-TTg) - Ngày 13/09/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1633/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

* (SMS: 3447/QD-BCT) - Ngày 22/08/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3447/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.  

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 122/BC-UBDT) - Ngày 21/09/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Báo cáo 122/BC-UBDT về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử trong quý III/2016 của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 7858/VPCP-KTTH) - Ngày 20/09/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7858/VPCP-KTTH về chương trình điều tra thống kê quốc gia.

* (SMS: 39/2016/QD-TTg) - Ngày 16/09/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 39/2016/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 3514/QD-BCT) - Ngày 25/08/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3514/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016.  

HÌNH SỰ

* (SMS: 276/TANDTC-PC) - Ngày 13/09/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 276/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015.  


CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 1819/QD-TTg) - Ngày 21/09/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1819/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* (SMS: 7911/VPCP-DMDN) - Ngày 21/09/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7911/VPCP-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

* (SMS: 495/QD-UBDT) - Ngày 19/09/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 495/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, tham mưu, đề xuất việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

* (SMS: 494/QD-UBDT) - Ngày 19/09/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 494/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2017 để Ủy ban Dân tộc đặt hàng đối với Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20.

* (SMS: 1797/QD-TTg) - Ngày 19/09/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1797/QĐ-TTg về việc cử Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn tham gia Ủy viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

* (SMS: 218/QD-HDCDBSBKTTVN) - Ngày 16/09/2016, Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ban hành Quyết định 218/QĐ-HĐCĐBSBKTTVN về việc bổ nhiệm các Trưởng Ban biên soạn chuyên ngành Bách khoa toàn thư Việt Nam.

* (SMS: 1222/QD-LDTBXH) - Ngày 16/09/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1222/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo, kết luận, nhiệm vụ của Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ và Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc Bộ.

* (SMS: 1919/QD-BTC) - Ngày 06/09/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1919/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 7762/VPCP-KTN) - Ngày 16/09/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7762/VPCP-KTN về việc Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam và Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam.

* (SMS: 19/2016/TT-BCT) - Ngày 14/09/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2016/TT-BCT về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.

* (SMS: 3519/QD-BCT) - Ngày 25/08/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3519/QĐ-BCT về việc bổ sung Kho xăng dầu Hải Linh Việt Trì quy mô 18.000m3 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh tại Khu 6, xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào hiện trạng Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025.

* (SMS: 3420/QD-BCT) - Ngày 19/08/2016, Bộ Công Thương ban hành  Quyết định 3420/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị thuộc "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025".

* (SMS: 3516/QD-BCT) - Ngày 25/08/2016,  Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3516/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025 .


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 3156/KH-BTP) - Ngày 13/09/2016, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch 3156/KH-BTP về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác thi hành án dân sự, quản lý Nhà nước về thi hành án hành chính.


XUẤT NHẬP CẢNH
 

* (SMS: 51/2016/TB-LPQT) - Ngày 17/08/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 51/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Síp

* (SMS: 49/2016/TB-LPQT) - Ngày 17/08/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 49/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt.

AN NINH QUỐC GIA

* (SMS: 20/2016/TTLT-BGDDT-BQP) - Ngày 22/06/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 5077/QD-UBND) - Ngày 19/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5077/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án siêu thị tổng hợp vào Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 5013/QD-UBND) - Ngày 14/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5013/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

* (SMS: 5012/QD-UBND) - Ngày 14/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5012/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư (GPMB tạo quỹ đất sạch) theo quy hoạch, phục vụ đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, quận Hoàng Mai.

* (SMS: 5318/UBND-KT) - Ngày 13/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5318/UBND-KT về việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.  

* (SMS: 4983/QD-UBND) - Ngày 12/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4983/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn (đoạn qua Đô thị vệ tinh Phú Xuyên), tỷ lệ 1/500. Địa điểm: các xã Vạn Điểm, Văn Tự, Minh Cường - huyện Thường Tín và các xã Văn Nhân, Quang Trung, Thị trấn Phú Minh - huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

* (SMS: 168/KH-UBND) - Ngày 12/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 168/KH-UBND về việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 4953/QD-UBND) - Ngày 09/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4953/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch xây dựng Hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050".

* (SMS: 4898/QD-UBND) - Ngày 07/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4898/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn). Địa điểm: phường Xuân Phương, Phương Canh, Tây Mỗ - quận Nam Từ Liêm, phường Minh Khai - quận Bắc Từ Liêm, xã Vân Canh - huyện Hoài Đức, Hà Nội.

* (SMS: 4897/QD-UBND) - Ngày 07/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4897/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long). Địa điểm: phường Tây Mỗ, Đại Mỗ - quận Nam Từ Liêm và phường Vạn Phúc - quận Hà Đông, Hà Nội.

* (SMS: 4890/QĐ-UBND) - Ngày 07/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4890/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 và Đề án định mức phân bổ chi ngân sách giai đoạn 2017 của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 166/KH-UBND) - Ngày 06/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 166/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 5211/UBND-KGVX) - Ngày 06/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5211/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết.   

* (SMS: 4789/QD-UBND) - Ngày 01/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4789/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng khu tái định cư Nam Trung Yên phần xây dựng nhà ở và hạ tầng xã hội thiết yếu - giai đoạn I.

* (SMS: 4751/QD-UBND) - Ngày 31/08/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4751/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai công tác hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 165/KH-UBND) - Ngày 31/08/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 165/KH-UBND về việc thực hiện chương trình 04-CTr/TU ngày 26/04/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 162/KH-UBND) - Ngày 29/08/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 162/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại" giai đoạn 2016 - 2020.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 17/CT-UBND) - Ngày 19/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 35/2016/QD-UBND) - Ngày 16/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về việc quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 34/2016/QD-UBND) - Ngày 13/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 33/2016/QD-UBND) - Ngày 06/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập.

* (SMS: 4647/QD-UBND) - Ngày 06/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4647/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4652/QD-UBND) - Ngày 06/09/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4652/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển giống cây, giống con Chất Iượng cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 4420/QD-UBND) - Ngày 25/08/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4420/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4250/QĐ-UBND) - Ngày 17/08/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4250/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng quy hoạch mạng lưới thủy lợi phục vụ phát triển thủy sản và diêm nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 4249/QD-UBND) - Ngày 17/08/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4249/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 4243/QD-UBND) - Ngày 17/08/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4243/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch "Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 đến năm 2020".

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


* (SMS: 1918/QD-UBND) - Ngày 22/09/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1918/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 2029/QD-UBND) - Ngày 29/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2029/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

* (SMS: 2028/QD-UBND) - Ngày 29/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2028/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 2011/QD-UBND) - Ngày 26/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2011/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 2010/QD-UBND) - Ngày 26/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2010/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 2009/QD-UBND) - Ngày 26/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2009/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 1976/QD-UBND) - Ngày 25/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1976/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước ngành Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 1955/QD-UBND) - Ngày 22/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1955/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

* (SMS: 1945/QD-UBND) - Ngày 22/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1945/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”.

* (SMS: 55/2016/QD-UBND) - Ngày 20/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 55/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 54/2016/QD-UBND) - Ngày 19/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 01/2016/QD-UBND) - Ngày 12/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 53/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

* (SMS: 3233/QD-UBND) - Ngày 13/09/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 3233/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2035.

* (SMS: 3227/QD-UBND) - Ngày 12/09/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 3227/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định.

* (SMS: 3225/QD-UBND) - Ngày 12/09/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 3225/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan.
* (SMS: 3220/QD-UBND) - Ngày 12/09/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 3220/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

* (SMS: 3179/QD-UBND) - Ngày 08/09/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 3179/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển Y tế biển, đảo của tỉnh Bình Định.

* (SMS: 3153/QD-UBND) - Ngày 06/09/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 3153/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

UBND TỈNH GIA LAI


* (SMS: 39/2016/QD-UBND) - Ngày 12/09/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 39/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

* (SMS: 38/2016/QD-UBND) - Ngày 09/09/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công tỉnh Gia Lai.


* (SMS: 37/2016/QD-UBND) - Ngày 09/09/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

UBND TP. ĐÀ NẴNG


* (SMS: 6026/QD-UBND) - Ngày 05/09/2016,
Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 6026/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng.
* (SMS: 5979/QD-UBND) - Ngày 05/09/2016,
Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 5979/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng.

UBND TỈNH KON TUM
* (SMS: 424/QD-UBND) - Ngày 19/08/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 424/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 419/QD-UBND) - Ngày 19/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 419/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.