Văn bản Hợp nhất về Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 60 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2020 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Xác thực: 22/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
02

Văn bản hợp nhất 1357/VBHN-BTP năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
03

Văn bản hợp nhất 1084/VBHN-BTP năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Xác thực: 25/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
04

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
05

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tố tụng hành chính

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
06

Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
07

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPCP năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xác thực: 28/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
08

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Nghị quyết về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân

Xác thực: 17/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
09

Văn bản hợp nhất 951/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Xác thực: 21/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
10

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2019 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước công dân

Xác thực: 18/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
11

Văn bản hợp nhất 109/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Xác thực: 08/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
12

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giám định tư pháp

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
13

Văn bản hợp nhất 4529/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Xác thực: 26/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
14

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
15

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Công chứng

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
16

Văn bản hợp nhất 1449/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Xác thực: 02/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
17

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Xác thực: 23/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
18

Văn bản hợp nhất 210/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 19/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
19

Văn bản hợp nhất 6312/VBHN-BTP năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác thực: 29/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
20

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi