Văn bản Hợp nhât về Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2019 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước công dân

Xác thực: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

02

Văn bản hợp nhất 109/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Xác thực: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

03

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giám định tư pháp

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

04

Văn bản hợp nhất 4529/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Xác thực: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

05

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Xác thực: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

06

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Công chứng

Xác thực: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

07

Văn bản hợp nhất 1449/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Xác thực: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

08

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Xác thực: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

09

Văn bản hợp nhất 210/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

10

Văn bản hợp nhất 6312/VBHN-BTP năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác thực: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

11

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Xác thực: 08/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

12

Văn bản hợp nhất 1934/VBHN-BTP năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Xác thực: 07/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội

Xác thực: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2017

14

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2016 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Xác thực: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

15

Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Xác thực: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

16

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Luật sư

Xác thực: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2017

17

Văn bản hợp nhất 4418/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Xác thực: 01/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

18

Văn bản hợp nhất 4417/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Xác thực: 01/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

19

Văn bản hợp nhất 3964/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Xác thực: 28/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

20

Văn bản hợp nhất 465/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Xác thực: 11/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017