Văn bản Hợp nhất về Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 70 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Văn bản hợp nhất 293/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Xác thực: 02/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
02

Văn bản hợp nhất 290/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Xác thực: 01/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
03

Văn bản hợp nhất 249/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

Xác thực: 28/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
04

Văn bản hợp nhất 200/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xác thực: 22/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
05

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Lý lịch tư pháp

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
06

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Căn cước công dân

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
07

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
08

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tố cáo

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
09

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giám định tư pháp

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
10

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
11

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2020 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Xác thực: 22/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
12

Văn bản hợp nhất 1357/VBHN-BTP năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
13

Văn bản hợp nhất 1084/VBHN-BTP năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Xác thực: 25/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
14

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tố tụng hành chính

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
15

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
16

Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPCP năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xác thực: 28/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
18

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Nghị quyết về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân

Xác thực: 17/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
19

Văn bản hợp nhất 951/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Xác thực: 21/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
20

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2019 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước công dân

Xác thực: 18/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
Vui lòng đợi