Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 78 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Văn bản hợp nhất 2435/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Xác thực: 22/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
02

Văn bản hợp nhất 2436/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Xác thực: 22/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
03

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
04

Văn bản hợp nhất 2110/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
05

Văn bản hợp nhất 2112/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
06

Văn bản hợp nhất 2111/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
07

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2021 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Xác thực: 11/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
08

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Xác thực: 03/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
09

Văn bản hợp nhất 293/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Xác thực: 02/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
10

Văn bản hợp nhất 290/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Xác thực: 01/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
11

Văn bản hợp nhất 249/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

Xác thực: 28/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
12

Văn bản hợp nhất 200/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xác thực: 22/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
13

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Lý lịch tư pháp

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
14

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Căn cước công dân

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
15

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
16

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tố cáo

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giám định tư pháp

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
18

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
19

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2020 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Xác thực: 22/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
20

Văn bản hợp nhất 1357/VBHN-BTP năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
Vui lòng đợi