Văn bản Hợp nhất về Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 64 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
41

Văn bản hợp nhất 8191/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

Xác thực: 24/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
42

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
43

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
44

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
45

Văn bản hợp nhất 8020/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
46

Văn bản hợp nhất 8013/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về đăng ký quản lý hộ tịch

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
47

Văn bản hợp nhất 8024/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý Nhà nước về trợ giúp pháp lý

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
48

Văn bản hợp nhất 8023/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
49

Văn bản hợp nhất 8022/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
50

Văn bản hợp nhất 8018/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
51

Văn bản hợp nhất 8026/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2015 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
52

Văn bản hợp nhất 8021/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
53

Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
54

Văn bản hợp nhất 8025/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
55

Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
56

Văn bản hợp nhất 7821/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xác thực: 25/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
57

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về Chứng minh nhân dân

Xác thực: 26/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
58

Văn bản hợp nhất 6770/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Xác thực: 17/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
59

Văn bản hợp nhất 2210/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số về dịch vụ chứng thực chữ ký số

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
60

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Cư trú

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi