Văn bản Hợp nhất về Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 64 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Xác thực: 23/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
22

Văn bản hợp nhất 210/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 19/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
23

Văn bản hợp nhất 6312/VBHN-BTP năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác thực: 29/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
24

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Xác thực: 08/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
25

Văn bản hợp nhất 1934/VBHN-BTP năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Xác thực: 07/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
26

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội

Xác thực: 03/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
27

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2016 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Xác thực: 24/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
28

Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Xác thực: 22/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
29

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Luật sư

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
30

Văn bản hợp nhất 4417/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Xác thực: 01/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
31

Văn bản hợp nhất 4418/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Xác thực: 01/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
32

Văn bản hợp nhất 3964/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Xác thực: 28/10/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
33

Văn bản hợp nhất 465/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Xác thực: 11/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
34

Văn bản hợp nhất 5183/VBHN-BTP năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Xác thực: 23/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
35

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thi hành án dân sự

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
36

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quốc tịch Việt Nam

Xác thực: 10/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
37

Văn bản hợp nhất 2908/VBHN-BTP năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Xác thực: 01/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
38

Văn bản hợp nhất 2782/VBHN-BTP năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Xác thực: 23/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
39

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

Xác thực: 14/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
40

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

Xác thực: 10/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
Vui lòng đợi