Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.974 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
6261

Công văn 3895/BTP-THA của Bộ Tư pháp về việc áp dụng quy định chuyển tiếp

6262

Quyết định 2999/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

6263

Quyết định 5572/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật

6264

Quyết định 1777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển

6265

Chỉ thị 1762/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật

6266

Chỉ thị 7883/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thực hiện pháp luật trong ngành giáo dục

6267

Quyết định 2377/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

6268

Quyết định 2376/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp

6269

Nghị định 96/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam

6270

Quyết định 5422/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

6271

Công văn 3745/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc chuyển giao việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng

6272

Công văn 2014/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam"

6273

Công văn 3682/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác tư pháp năm 2009

6274

Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

6275

Công văn 306/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê trong ngành tư pháp

6276

Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BTP-BTC của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

6277

Công văn 3917/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

6278

Quyết định 2273/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ của Thanh tra Bộ Tư pháp

6279
6280