Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.278 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
6221
6222
6223

Công văn 13/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

6224

Quyết định 935/QĐ-TC của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ Tư pháp

6225

Nghị định 117-CP của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án

6226

Quyết định 94-TCCP của Toà án nhân dân tối cao về chức năng nhiệm và tổ chức bộ máy của Toà Kinh tế Toà án nhân dân tối cao

6227

Công văn 457/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp

6228

Công văn 442/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

6229

Quyết định 426-QĐ của Toà án nhân dân tối cao về quy chế làm việc của tập thể Thẩm phán phụ trách việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

6230

Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp

6231

Công văn 44/THA của Bộ Tư pháp về việc thi hành án

6232

Nghị quyết 166/NQ/UBTVQH9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân

6233

Thông tư liên tịch 981/TTLN của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự

6234

Thông tư liên tịch 12-TTLB của Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan tư pháp địa phương

6235

Quyết định 1048/QĐ-UB-NC của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chức năng nhiệm vụ phòng Tư pháp các quận, huyện

6236

Thông tư liên tịch 03/TTLN của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

6237

Quyết định 205-QĐ/THA của Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 266-TTg ngày 2/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ

6238

Thông tư 555-TT/THA của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về công tác thi hành án dân sự

6239

Nghị định 30-CP của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý công tác thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên

6240

Chỉ thị 266-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai bàn giao và tăng cường công tác thi hành án dân sự