Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.436 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5381

Thông tư liên tịch 503-TT/LB của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 184/CP ngày 30/11/1994 của Chính phủ quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài

Ban hành: 25/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
5382

Thông tư liên tịch 33-TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kết hôn, công nhận việc kết hôn, nhận con ngoài giá thú, đăng ký nuôi con nuôi và công nhận việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài

Ban hành: 24/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5383

Công văn 13/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5384

Quyết định 935/QĐ-TC của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ Tư pháp

Ban hành: 09/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2008
5385

Nghị định 117-CP của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án

Ban hành: 07/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5386

Quyết định 94-TCCP của Toà án nhân dân tối cao về chức năng nhiệm và tổ chức bộ máy của Toà Kinh tế Toà án nhân dân tối cao

Ban hành: 11/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5387

Công văn 457/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp

Ban hành: 21/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
5388

Công văn 442/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
5389

Quyết định 426-QĐ của Toà án nhân dân tối cao về quy chế làm việc của tập thể Thẩm phán phụ trách việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Ban hành: 01/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2005
5390

Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp

Ban hành: 20/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
5391

Công văn 44/THA của Bộ Tư pháp về việc thi hành án

Ban hành: 18/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2004
5392

Nghị quyết 166/NQ/UBTVQH9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân

Ban hành: 02/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2007
5393

Thông tư liên tịch 981/TTLN của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự

Ban hành: 29/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
5394

Thông tư liên tịch 12-TTLB của Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan tư pháp địa phương

Ban hành: 26/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2005
5395

Quyết định 1048/QĐ-UB-NC của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chức năng nhiệm vụ phòng Tư pháp các quận, huyện

Ban hành: 08/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
5396

Thông tư liên tịch 03/TTLN của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

Ban hành: 30/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
5397

Quyết định 205-QĐ/THA của Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 266-TTg ngày 2/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 10/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5398

Thông tư 555-TT/THA của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về công tác thi hành án dân sự

Ban hành: 10/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5399

Nghị định 30-CP của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý công tác thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
5400

Chỉ thị 266-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai bàn giao và tăng cường công tác thi hành án dân sự

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
Vui lòng đợi