Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.198 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4141

Quyết định 14/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
4142

Quyết định 86/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2016

Ban hành: 20/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2017
4143

Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999

Ban hành: 14/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2015
4144

Quyết định 229/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2014

Ban hành: 30/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2015
4145

Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

Ban hành: 21/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2014
4146

Thông tư 34/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y

Ban hành: 21/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2014
4147

Thông tư 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Ban hành: 24/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2014
4148

Quyết định 339/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2013

Ban hành: 12/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2014
4149

Thông tư 13/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 07/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2011
4150

Thông tư 31/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 30/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2011
4151

Quyết định 406/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
4152

Thông tư 12/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
4153

Quyết định 73/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

Ban hành: 25/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
4154

Chỉ thị 35/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Ban hành: 13/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
4155

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2006
4156

Thông tư 07/2005/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 31/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2005
4157

Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
4158

Nghị định 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án

Ban hành: 14/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
4159

Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
4160

Thông tư 04/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Ban hành: 11/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2018
Vui lòng đợi