Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

143.418 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
140861

Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Ban hành: 15/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2016
140862

Thông tư 06/2016/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định 17/2014/NĐ-CP ngày 11/03/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao

Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2016
140863

Công văn 2738/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
140864

Nghị định 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
140865

Quyết định 4090/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
140866

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2015/BCT Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

Ban hành: 11/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
140867

Công văn 4472/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định trước mã số

Ban hành: 18/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
140868

Thông tư 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán

Ban hành: 19/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2013
140869

Công văn 5357/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

Ban hành: 04/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
140870

Công văn 5113/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc lập 02 bản lược khai hàng hóa (Cargo manifest)

Ban hành: 25/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
140871

Công văn 6225/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo

Ban hành: 15/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
140872

Công văn 4234/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung phí THC vào trị giá tính thuế

Ban hành: 14/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
140873

Công văn 3780/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ban hành: 23/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2012
140874

Công văn 2396/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Van màng điều khiển bằng khí nén

Ban hành: 17/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2012
140875

Thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2012
140876

Nghị định 128/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008

Ban hành: 16/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
140877

Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Ban hành: 05/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
140878

Quyết định 23/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 395: 2007 “Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn”

Ban hành: 04/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
140879

Quyết định 09/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 388: 2007 "Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc"

Ban hành: 05/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
140880

Công văn 2112/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc trả lời công văn về xác định thiệt hại thuế

Ban hành: 14/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
Vui lòng đợi