Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.200 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 624/QĐ-TTg 2022 công nhận huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
02

Quyết định 628/QĐ-TTg 2022 Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
03

Quyết định 625/QĐ-TTg 2022 điều chỉnh đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Sóc Trăng

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
04

Chỉ thị 05/CT-BCT 2022 thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án hành chính

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
05

Thông tư 08/2022/TT-BCT bãi bỏ toàn bộ Thông tư 28/2011/TT-BCT hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
06

Nghị định 31/2022/NĐ-CP hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
07

Công điện 431/CĐ-TTg 2022 tăng cường triển khai hỗ trợ người lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
08

Quyết định 1724/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
09

Quyết định 1710/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục TTHC được sửa đổi lĩnh vực Lâm nghiệp

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
10

Quyết định 1352/QĐ-UBND Quảng Nam 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
11

Nghị quyết 69/NQ-CP 2022 giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
12

Chỉ thị 4/CT-UBND Bắc Giang 2022 tăng cường quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
13

Quyết định 1353/QĐ-UBND Quảng Nam 2022 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
14

Quyết định 1294/QĐ-BYT 2022 Kế hoạch hành động Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
15

Công điện 690/CĐ-BYT 2022 tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
16

Quyết định 4423/QĐ-UBND Long An 2022 thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
17

Chỉ thị 05/CT-TTg 2022 tăng cường quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
18

Kế hoạch 1622/KH-UBND TP.HCM 2022 tiến độ xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết 16-NQ/TW

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
19

Quyết định 1027/QĐ-UBND Bến Tre 2022 Danh mục 03 TTHC được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
20

Quyết định 1242/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
Vui lòng đợi