Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

139.639 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 2592/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 16/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

02

Quyết định 1880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 15/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

03

Quyết định 1881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 15/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

04

Công văn 2582/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 15/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

05

Quyết định 2772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 15/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

06

Quyết định 1882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 15/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

07

Công văn 2580/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 15/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

08

Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Vi phạm hành chính; Hôn nhân gia đình; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 15/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

09

Nghị định 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 15/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

10

Quyết định 1200/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 15/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

11

Quyết định 931/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 15/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

12

Quyết định 1870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

13

Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

14

Quyết định 1015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

15

Quyết định 1014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

16

Quyết định 1281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

17

Quyết định 1572/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

18

Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

19

Quyết định 1016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

20

Công văn 2570/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc in ấn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

Vui lòng đợi