Tra cứu Công văn về Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 134 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Công văn 8206/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
02

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020

Ban hành: 09/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
03

Kế hoạch 1515/KH-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2020
04

Công văn 37/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
05

Công văn 528/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ban hành: 17/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
06

Kế hoạch 262/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2020
07

Kế hoạch 299/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
08

Kế hoạch 4312/KH-BNV của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
09

Công văn 3114/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Ban hành: 26/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
10

Công văn 2811/BTP-TTR của Bộ Tư pháp về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
11

Công văn 298/CP-V.I của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
12

Công điện 724/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2019
13

Kế hoạch 97-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ban hành: 11/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
14

Công văn 661/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 20/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
15

Kế hoạch 725/KH-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

Ban hành: 29/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
16

Công văn 4688/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
17

Công văn 3418/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế

Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
18

Công văn 7524/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
19

Công văn 5698/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị thường niên của Nhóm các cơ quan phòng chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á (SEA-PAC) lần thứ 15 tại Việt Nam

Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
20

Kế hoạch 4976/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ban hành: 14/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
Vui lòng đợi