Tra cứu Công văn về Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 155 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Kế hoạch 04/KH-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành tài nguyên và môi trường

02

Công văn 2059/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

03

Kế hoạch 1097/KH-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong ngành Thông tin và Truyền thông

04
05

Công văn 02a/TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong Tòa án nhân dân

06
07

Công văn 12/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

08

Công văn 45/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão

09

Công văn 8387/BCT-TTB của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng

10

Công văn 4952/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới

11

Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

12

Kế hoạch 33/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

13

Quy định 67-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14

Công văn 22/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

15

Công văn 943/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần

16

Công văn 90/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần

17

Công văn 10749/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị y tế

18

Công văn 427/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

19

Công văn 12083/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo phục vụ Đoàn Giám sát chuyên đề “việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”

20

Công văn 8084/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”