Tra cứu Công văn về Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 134 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
41

Công văn 13244/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn

Ban hành: 19/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2014
42

Công văn 862/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014

Ban hành: 25/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2014
43

Công văn 2976/BTC-TTr của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 10/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2014
44

Công văn 8105/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện thông báo 597-TB/TU ngày 11/10/2013 của Thành ủy

Ban hành: 30/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2013
45

Công văn 2421/TTCP-PC của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 23/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2013
46

Công văn 7618/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

Ban hành: 11/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2013
47

Công văn 7604/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh tiêu cực tại Dự án chợ Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Ban hành: 12/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2013
48

Công văn 2499/CHHVN-TTHH của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện chế độ báo cáo thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/06/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng

Ban hành: 06/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2013
49

Công văn 9848/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014

Ban hành: 29/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2013
50

Công văn 1710/TTCP-PC của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 26/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2013
51

Thông báo 260/TB-BCT của Bộ Công Thương về kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Công Thương

Ban hành: 22/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2013
52

Báo cáo 84/BC-BCT của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013

Ban hành: 25/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2013
53

Công văn 1980/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm

Ban hành: 05/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2013
54

Công văn 323/VPCP-QT của Văn phòng Chính phủ về việc phục vụ hội nghị trực tuyến

Ban hành: 10/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2013
55

Báo cáo 02/BC-BCT của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Ban hành: 04/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2013
56

Công văn 8743/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài

Ban hành: 01/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2012
57

Thông báo 196/TB-BCT của Bộ Công Thương về kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Công Thương

Ban hành: 16/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2012
58

Công văn 6134/BCT-TCNL của Bộ Công Thương về việc thúc đẩy triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Bộ theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định của Chính phủ có liên quan

Ban hành: 11/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
59

Thông báo 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ban hành: 03/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2012
60

Công văn 4143/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí

Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2012
Vui lòng đợi