Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 181 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
161

Quyết định 402/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 29/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2016
162

Quyết định 426/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Ban hành: 24/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2016
163

Quyết định 857/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
164

Quyết định 257/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng trong ngành hải quan năm 2015

Ban hành: 29/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2015
165

Nghị định 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 08/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2014
166

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Quốc hội, số 44/2013/QH13

Ban hành: 26/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2013
167

Nghị định 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Ban hành: 21/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2013
168

Quyết định 461/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013 - 2016

Ban hành: 18/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2013
169

Quyết định 356/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của hệ thống Bảo hiểm xã hội (từ năm 2012 đến năm 2016)

Ban hành: 17/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2013
170

Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 26/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2012
171

Quyết định 107/QĐ-VKSTC-TKTP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ sung chỉ tiêu thống kê về thiệt hại do án tham nhũng đã được Viện kiểm sát nhân dân đề nghị thu hồi, tạm giữ, phong tỏa

Ban hành: 22/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2012
172

Quyết định 02/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 23/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2011
173

Nghị định 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ban hành: 08/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2011
174

Quyết định 2147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025

Ban hành: 24/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2010
175

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Quốc hội, số 50/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
176

Quyết định 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Ban hành: 07/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2010
177

Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
178

Quyết định 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
179

Nghị quyết 10/2008/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2008
180

Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ban hành: 09/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
Vui lòng đợi