Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 649 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
561

Quyết định 0044/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2010

562

Kế hoạch 01/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010 của thành phố Hà Nội

563

Công văn 9068/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về kết quả tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 6 với các nhà tài trợ quốc tế

564

Quyết định 138/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng

565

Quyết định 137/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

566

Quyết định 3218/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp đến năm 2020 giai đoạn từ năm 2009-2011

567

Công văn 7930/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng trước Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cuối năm 2009

568

Công văn 7132/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức đi nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng ở nước ngoài năm 2010

569

Quyết định 85/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2009 - 2015

570

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

571

Quyết định 2536/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 (đến năm 2011) chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải

572

Báo cáo 2697/BC-BNV của Bộ Nội vụ về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 năm 2009

573

Quyết định 265/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn I (2009-2011) chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Ủy ban Dân tộc

574

Quyết định 1617/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

575

Quyết định 895/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

576

Kế hoạch 7553/KH-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

577

Quyết định 1154/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Nội vụ

578

Quyết định 777/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học Công nghệ "Hướng dẫn thiết kế bao che cho công trình kiến trúc nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả"

579

Báo cáo 2307/BC-BNV của Bộ Nội vụ về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7/2009

580

Công văn 1465/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí