Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 1.597 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
1581

Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 06/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2017
1582

Quyết định 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2012
1583

Nghị định 119/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Ban hành: 16/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2011
1584

Thông tư 15/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện

Ban hành: 19/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2011
1585

Nghị định 104/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 09/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2009
1586

Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2009
1587

Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
1588

Lệnh công bố Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Ban hành: 05/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1589

Quyết định 12/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 26/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2008
1590

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều tiên

Ban hành: 03/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
1591

Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Chính phủ ban hành

Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1592

Hiệp định dưới hình thức trao đổi thư sửa đổi Hiệp định giữa Cộng đồng Châu Âu và Việt Nam về buôn bán hàng dệt may, ký tắt ngày 15/12/1992 sửa đổi lần gần đây nhất dưới hình thức trao đổi thư ký tắt ngày 17/11/1997

Ban hành: 31/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
1593

Lệnh công bố Pháp lệnh Thương phiếu 1999 và Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa 1999

Ban hành: 04/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1594

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlôvakia về thương mại và thanh toán

Ban hành: 09/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
1595

Hiệp định về giám định hàng hóa trước khi gửi hàng

Ban hành: 06/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
1596

Hiệp định về qui tắc xuất xứ

Ban hành: 05/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
1597

Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
Vui lòng đợi