Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.841 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3821

Quyết định 103/QLTT-TW của Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương về việc ban hành bản Quy định về số hiệu và thẻ kiểm tra thị trường của cán bộ quản lý thị trường

Ban hành: 13/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3822

Nghị định 327-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành quy định về việc thi hành Pháp lệnh chất lượng hàng hoá

Ban hành: 19/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3823

Quy định tạm thời về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

Ban hành: 03/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3824

Quyết định 86/QLTT-TW của Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương về việc lập trạm kiểm soát cố định liên ngành trên các trục đường vào khu vực biên giới phía Bắc

Ban hành: 02/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3825

Thông tư về việc quy định quản lý nhãn và quảng cáo sản phẩm hàng hoá

Ban hành: 29/06/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3826

Nghị định 140-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng quy định về kiểm tra, xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả

Ban hành: 25/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3827

Quyết định 54-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý hoá đơn bán hàng

Ban hành: 20/02/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3828

Thông tư 4241-TN/TCCB của Bộ Thương nghiệp hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hệ thống quản lý thương nghiệp của các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương

Ban hành: 01/12/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3829

Nghị định 387-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương nghiệp

Ban hành: 09/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
3830

Thông tư 09-TN/TT của Bộ Thương nghiệp về tổ chức lưu thông xăng dầu trong tình hình hiện nay theo Chỉ thị 369/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 01/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3831

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Ban hành: 27/06/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
3832

Quyết định về việc cho phép các đơn vị kinh tế quốc doanh, tập thể, hộ kinh tế cá thể kinh doanh vàng bạc, đá quý

Ban hành: 24/05/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
3833

Thông tư quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Tổng cục thể dục thể thao quyết định giá

Ban hành: 03/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3834

Hiệp định thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ja-ma-hi-ri-a Ả rập Li-bi nhân dân xã hội chủ nghĩa

Ban hành: 17/10/1983
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3835

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 187-HĐBT ngày 22/11/1982 về việc đẩy mạnh thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều

Ban hành: 11/03/1983
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3836

Công ước về luật áp dụng đối với các nghĩa vụ theo hợp đồng

Ban hành: 19/06/1980
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
3837

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Ban hành: 02/10/1979
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
3838

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Sri Lanka

Ban hành: 03/03/1978
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3839

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Man-ta

Ban hành: 30/11/1977
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
3840

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Irac

Ban hành: 18/04/1977
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
Vui lòng đợi