Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.841 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3781

Nghị định 35-CP của Chính phủ về tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu

Ban hành: 25/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3782

Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3783

Hiệp định mua sắm của Chính phủ

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3784

Hiệp định về chống bán phá giá - Hiệp định thực thi Điều VI của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3785

Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3786

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
3787

Thông tư liên tịch 26TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Văn hoá-Thông tin về qui định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
3788

Thông tư 4-TM/XNK của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quyết định số 78-TTg ngày 28-02-1994 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 04/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3789

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Uzbekistan về hợp tác kinh tế thương mại

Ban hành: 03/02/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3790

Nghị định 95-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại

Ban hành: 04/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
3791

Thông tư 07-NH/TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/CP ngày 24/9/93 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

Ban hành: 29/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3792

Quyết định 4187-KTTH Thủ tướng Chính phủ về quyền xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh thương mại của Trương Ban Chỉ đạo quản lý thị trường TW

Ban hành: 24/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3793

Thông tư 03-TM/DT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện chương VII, Nghị định số 18-CP về tổ chức kinh doanh của các xí nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 02/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
3794

Quyết định 310-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quan hệ công tác các cơ quan chính quyền với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ban hành: 25/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
3795

Thông tư 42-TC/TCTN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với các đơn vị thực hiện quan hệ thương mại Việt Nam - Cu Ba

Ban hành: 29/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
3796

Quyết định 113-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường

Ban hành: 25/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3797

Thông tư 25-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 180-TTg ngày 22/12/92 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật

Ban hành: 24/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3798

Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bungari

Ban hành: 19/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3799

Quyết định 52-QLTT/TW của Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương ban hành Quy chế phối hợp giữa các địa bàn trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái pháp luật

Ban hành: 03/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3800

Nghị định 17-CP của Chính phủ về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt

Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi