Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.774 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23241

Thông tư 168/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 21/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
23242

Quyết định 211/1998/QĐ-BNN-QLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi

Ban hành: 19/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
23243

Thông tư 166/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu lệ phí đăng ký quyền tác giả

Ban hành: 19/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
23244

Thông tư 163/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hoạt động vận tải hàng không và bay dịch vụ

Ban hành: 17/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
23245

Chỉ thị 41/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới

Ban hành: 17/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
23246

Thông tư 164/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động dịch vụ bưu chính viễn thông

Ban hành: 17/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
23247

Thông tư 160/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 83/1998/TT-BTC ngày 20/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế doanh thu nguyên vật liệu và bán hàng thành phẩm mua của cơ sở sản xuất để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 15/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
23248

Quyết định 116/1998/QĐ/BVGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ về bán điện chưa có thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 15/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
23249

Thông tư 13/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quản lý về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với loại hình nhập khẩu nguyên liệu vật liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu

Ban hành: 14/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
23250

Thông tư 157/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động tín dụng ngân hàng

Ban hành: 12/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
23251

Quyết định 1802/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu

Ban hành: 11/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
23252

Quyết định 1803/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 11/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
23253

Công văn 4548/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định các mặt hàng chịu thuế trong danh mục thuế suất hàng hoá nhập khẩu chịu thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 05/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
23254

Quyết định 171/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 28/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
23255

Thông tư 153/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)

Ban hành: 26/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2006
23256

Quyết định 1672/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 24/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
23257

Thông tư 10/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế theo quy chế ban hành tại Quyết định 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
23258

Thông tư 09/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng thực hiện đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 18/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
23259

Thông tư 149/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ chi tiêu cho việc tổ chức các hội nghị quốc tế ASEAN tại Việt Nam

Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
23260

Nghị định 94/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998

Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
Vui lòng đợi