Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.376 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1361

Quyết định 261/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 244 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 83

Ban hành: 01/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
1362

Quyết định 184/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 382 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 82

Ban hành: 05/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2021
1363

Công văn 5845/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 03/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2019
1364

Quyết định 1332/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 31/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
1365

Quyết định 67/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 226 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 139

Ban hành: 01/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2013
1366

Quyết định 101/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 29/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
1367

Công văn 6889/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ về Dự án Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2009
1368

Hiệp định về hệ thống hòa hợp Asean trong quản lý mỹ phẩm

Ban hành: 02/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
1369

Quyết định 75/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành muối

Ban hành: 14/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
1370

Công văn 3716/QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm

Ban hành: 03/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
1371

Quyết định 09/2000/QĐ-BTS của Bộ Thủy sản về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 07/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
1372

Quyết định 01/2000/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 03/01/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
1373

Quyết định 228/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vào Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

Ban hành: 15/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
1374

Quyết định 2397/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định "Đạo đức hành nghề dược"

Ban hành: 10/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2021
1375

Quyết định 2063/BYT-QĐ của Bộ Y tế ban hành danh mục các loại mỹ phẩm bắt buộc đăng ký chất lượng

Ban hành: 04/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1376

Quyết định 305/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành một số quy định về an toàn chiếu xạ thực phẩm

Ban hành: 09/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi