Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 777 văn bản: Thông tin-Truyền thông
681

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 10/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
682

Quyết định 3563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 10/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2013
683

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 44/2008/QĐ-UBND ngày 24/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 31/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
684

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường

Ban hành: 21/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
685

Quyết định 2296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt “Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015”

Ban hành: 09/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2013
686

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
687

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế Quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2013
688

Quyết định 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành về tên miền, địa chỉ IP trên hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 20/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
689

Quyết định 61/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 20/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2015
690

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên phòng tỉnh Thái Bình

Ban hành: 19/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
691

Quyết định 57/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2012
692

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2016
693

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 28/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
694

Quyết định 2549/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh quản lý

Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
695

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
696

Quyết định 5852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt “Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành”

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2012
697

Quyết định 5867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2012
698

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 12/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
699

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 25/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2015
700

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, điện, nước sạch khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 25/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
Vui lòng đợi