Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.265 văn bản: Thông tin-Truyền thông
661

Quyết định 1946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

662

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam

663

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ

664

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

665

Quyết định 5559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, vận hành điện thoại di động vệ tinh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

666

Quyết định 3562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, Phiên bản 2.0

667

Công văn 5843/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2021

668

Quyết định 92/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

669

Công văn 4210/GDĐT-TTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức, xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của đơn vị giáo dục

670

Quyết định 5355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thanh Hóa

671

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

672

Quyết định 63/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn

673
674
675

Quyết định 3105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế

676

Quyết định 3102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh

677
678

Quyết định 1750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

679

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình

680

Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên