Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.839 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1781

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Xác thực: 17/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1782

Quyết định 1093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 29/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
1783

Quyết định 21/2014/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 08/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
1784

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc công bố, tiếp cận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Xác thực: 24/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1785

Quyết định 1370/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: Northwest EMC, Hillsboro Lab – US0017

Ban hành: 28/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2013
1786

Quyết định 1368/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: Curtis-Straus LLC, A wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products services – US0106

Ban hành: 28/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2013
1787

Quyết định 1364/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: Northwest EMC- Minnseota Lab – US0175

Ban hành: 28/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2013
1788

Quyết định 1260/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2015

Ban hành: 03/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2013
1789

Quyết định 2995/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 01/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2013
1790

Văn bản hợp nhất 2255/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

Xác thực: 06/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1791

Văn bản hợp nhất 2207/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về chống thư rác

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1792

Văn bản hợp nhất 2210/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số về dịch vụ chứng thực chữ ký số

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1793

Văn bản hợp nhất 2201/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1794

Văn bản hợp nhất 2206/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1795

Văn bản hợp nhất 2147/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xác thực: 24/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1796

Quyết định 218/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2013
1797

Quyết định 220/QĐ-BTTTT của của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2013
1798

Quyết định 222/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2013
1799

Thông báo 23/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Ban hành: 08/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2013
1800

Quyết định 2698/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Trang tin điện tử Khoa học và Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng Internet

Ban hành: 05/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2013
Vui lòng đợi