Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.763 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1741

Thông tư 49/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2017
1742

Thông tư 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2017
1743

Thông tư 268/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
1744

Thông tư 19/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2016
1745

Thông tư 18/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
1746

Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
1747

Luật Tiếp cận thông tin của Quốc hội, số 104/2016/QH13

Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
1748

Luật Báo chí của Quốc hội, số 103/2016/QH13

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
1749

Thông tư 05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Ban hành: 23/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2015
1750

Thông tư 02/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS"

Ban hành: 27/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2015
1751

Thông tư 48/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2015
1752

Nghị định 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Ban hành: 12/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2013
1753

Thông tư 06/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ qua Nhà nước

Ban hành: 07/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2013
1754

Thông tư 10/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

Ban hành: 14/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2011
1755

Thông tư 08/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp giấy phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
1756

Thông tư 23/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành: 15/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2010
1757

Luật Tần số vô tuyến điện của Quốc hội, số 42/2009/QH12

Ban hành: 23/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
1758

Thông tư 67/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin.

Ban hành: 10/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2006
1759

Quyết định 3526/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khoẻ đến năm 2010

Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
1760

Nghị định 06/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 7 Nghị định của Chính phủ số 79/CP ngày 6/11/1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
Vui lòng đợi