Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.529 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3521

Quyết định 1178/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam

3522

Quyết định 887/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan bộ xây dựng năm 2014

3523

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang

3524

Quyết định 1135/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm

3525

Thông báo 45/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút

3526

Quyết định 60/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

3527

Công văn 6258/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

3528

Công văn 6072/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2013 - 2014

3529

Quyết định 1536/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

3530

Công văn 1382/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi phương thức đầu tư Dự án đầu tư mạng viễn thông tại Cộng hòa Peru của Viettel

3531

Công văn 11546/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hạch toán hao mòn tài sản cố định và thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

3532

Quyết định 1069/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy là Khu công nghệ thông tin tập trung

3533

Thông báo 101/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo (26/07/2013)

3534

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

3535

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3536
3537

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

3538

Quyết định 1448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020

3539

Quyết định 1013/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm - Trung tâm Đo lường, Thuộc: Cục Viễn thông

3540

Quyết định 4420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025