Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.527 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
1461

Công văn 4058/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm trách nhiệm tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

1462

Công văn 2022/BLĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thời gian công tác trước khi bị kỷ luật buộc thôi việc trước ngày 01/01/1995

1463

Công điện 863/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê bình các địa phương chưa báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế lạm phát

1464

Quyết định 665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2008)"

1465

Quyết định 42/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

1466

Công văn 1861/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

1467

Công văn 1858/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp công ty hạng I

1468

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

1469

Thông báo 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008)

1470

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất

1471

Quyết định 03/2008/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc"

1472

Chị thị 02/2008/CT-CA của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng năm 2008

1473

Quyết định 02/2008/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng

1474
1475

Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

1476

Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

1477

Quyết định 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ban tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

1478

Công văn 2310/BCT-TĐKT của Bộ Công thương về việc đăng ký các danh hiệu thi đua

1479

Quyết định 04/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

1480

Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng