Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.440 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
1421

Quyết định 1692/2005/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

Ban hành: 14/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
1422

Quyết định 140/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam"

Ban hành: 07/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
1423

Quyết định 777/2004/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn

Ban hành: 26/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2013
1424

Quyết định 3165/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ được ban hành kèm theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ban hành: 02/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2011
1425

Thông tư 42/2001/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục

Ban hành: 22/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
1426

Thông tư 34/2001/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/1999/TT-BGD&ĐT ngày 22/3/1999 về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ...

Ban hành: 06/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
1427

Quyết định 1555/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế xét thưởng xuất khẩu

Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
1428

Thông tư 425/1999/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện NĐ 56/1999/NĐ-CP của CP về "Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng huân chương Lao động" trong ngành GTVT

Ban hành: 20/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
1429

Thông tư 16/1999/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện QĐ 38/1999/QĐ-TTg của TTCP ban hành quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân nhân trong thời kỳ đổi mới và quy trình xét chọn đề nghị phong tặng danh hiệu AHLĐ trong

Ban hành: 09/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
1430

Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2011
1431

Thông tư 07/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú

Ban hành: 16/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
1432

Quyết định 81/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 08/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
1433

Quyết định 45/VGCP-TCCBĐT của Ban Vật giá Chính phủ ban hành Quy định khen thưởng huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam"

Ban hành: 20/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
1434

Quyết định 326/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 18/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
1435

Nghị định 10-CP của Chính phủ về việc giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý, chỉ đạo Viện thi đua - khen thưởng Nhà nước

Ban hành: 14/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
1436

Quyết định 111-KT/CTN của Chủ tịch nước về việc điều chỉnh mức tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lên Huân chương Sao Vàng cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Ban hành: 28/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1437

Thông tư liên bộ 40 TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng giải phóng tàu nhanh

Ban hành: 12/10/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
1438

Nghị quyết bổ sung vào Điều 3 của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước

Ban hành: 19/11/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1439

Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thày thuốc

Ban hành: 30/05/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1440

Thông tư 84-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc khen thưởng nhân dân có công trong kháng chiến

Ban hành: 22/08/1962
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
Vui lòng đợi