Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.042 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
41

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
42

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
43

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
44

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2019

Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
45

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
46

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 01/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2018
47

Công văn 3618/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch 133/KH-UBND ngày 01/06/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước sạch ở khu vực đô thị và các vùng nông thôn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
48

Quyết định 3648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
49

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018

Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
50

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 08/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
51

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 02/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
52

Quyết định 94/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
53

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
54

Quyết định 59/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
55

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
56

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 11/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
57

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 28/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
58

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định đơn giá phân tích mẫu tạm thời về các thông số môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
59

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 09/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
60

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 26/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
Vui lòng đợi