Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.851 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
1821

Thông tư 196/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Ban hành: 08/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
1822

Thông tư 27/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Ban hành: 29/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
1823

Thông tư 86/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
1824

Thông tư 77/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2016
1825

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2016
1826

Thông tư 65/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2016
1827

Thông tư 67/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2016
1828

Thông tư 46/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2015
1829

Thông tư 40/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải

Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
1830

Thông tư 65/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường

Ban hành: 29/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2015
1831

Thông tư 55/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000

Ban hành: 12/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2014
1832

Thông tư 43/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng

Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2014
1833

Thông tư 31/2013/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện

Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
1834

Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại

Ban hành: 26/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2013
1835

Thông tư 09/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng

Ban hành: 20/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2012
1836

Thông tư 24/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

Ban hành: 24/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2011
1837

Thông tư 32/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Ban hành: 08/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2010
1838

Thông tư liên tịch 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 15/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2010
1839

Thông tư 23/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ

Ban hành: 16/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
1840

Quyết định 13/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Ban hành: 04/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2007
Vui lòng đợi