Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.316 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6961

Quyết định 133/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thăm dò, khai thác cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

6962

Quyết định 171/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực Sông Cầu

6963

Quyết định 18/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường

6964

Quyết định 167/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng Bauxit giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025

6965

Thông tư 10/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

6966

Quyết định 117/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

6967

Quyết định 112/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

6968

Quyết định 109/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội

6969

Quyết định 107/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

6970

Quyết định 111/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

6971

Quyết định 108/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

6972
6973

Quyết định 122/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

6974

Quyết định 158/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

6975

Chỉ thị 81/2007/CT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

6976

Quyết định 15/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn

6977

Quyết định 16/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

6978

Quyết định 101/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội"

6979

Chỉ thị 19/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội

6980