Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.118 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6041

Quyết định 395/1998/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trong việc tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác, tàng trữ, vận chuyển, chế biến dầu khí và các dịch vụ liên quan

Ban hành: 10/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
6042

Quyết định 178/1998/QĐ-ĐC của Tổng cục Địa chính về việc ban hành Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000

Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
6043

Quyết định 63/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị Quốc gia đến năm 2010

Ban hành: 18/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
6044

Thông tư 01/1998/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/TT/BVNLTS ngày 10/10/1996 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Ban hành: 19/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
6045

Thông tư 05/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục nộp, quản lý tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản

Ban hành: 09/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
6046

Quyết định 1626/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý chất lượng nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai

Ban hành: 23/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
6047

Quyết định 2242/QĐ/KHKT-PC của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải

Ban hành: 12/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
6048

Công ước chung về an toàn trong quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn trong quản lý chất thải phóng xạ

Ban hành: 05/09/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
6049

Quyết định 668/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, biện pháp giảm nhẹ thiên tai và những chương trình chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển miền Trung

Ban hành: 22/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
6050

Thông tư 1100/TT-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư

Ban hành: 20/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6051

Thông tư 1076/TT-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 15/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
6052

Quyết định 581/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo bão, lũ

Ban hành: 25/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
6053

Quyết định 698/QĐ-QHQT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành Quốc gia Quỹ môi trường toàn cầu Việt Nam

Ban hành: 16/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
6054

Công văn 1418-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc chỉ tiêu hướng dẫn vốn sự nghiệp năm 1997

Ban hành: 05/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
6055

Quyết định 357-NN-QLN/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tạm thời về việc thực hiện cấp phép thăm dò, khai thác, hành nghề khoan nước ngầm và đăng ký công trình khai thác nước ngầm

Ban hành: 13/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6056

Thông tư 276-TT/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sau khi có quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ban hành: 06/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
6057

Thông tư 01-TT/CN-KCM của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đình chỉ sản xuất, sử dụng chất hoạt động bề mặt dodecyl benzene sunfonic axit (gọi tắt là DBSA) trong công nghiệp chất tẩy rửa tổng hợp

Ban hành: 28/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
6058

Quyết định 2409-NN-BVTV-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung một số thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
6059

Quyết định 2920-QĐ/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường

Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
6060

Thông tư 2891/TT-KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long

Ban hành: 19/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
Vui lòng đợi