Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 358 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
341

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Xác thực: 07/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
342

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

Xác thực: 07/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
343

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính hợp nhất Thông tư về hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước

Xác thực: 30/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
344

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 13/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
345

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Xác thực: 29/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
346

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Xác thực: 25/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
347

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Xác thực: 25/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
348

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

Xác thực: 04/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
349

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
350

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Xác thực: 23/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
351

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 25/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
352

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng

Xác thực: 25/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
353

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Xác thực: 25/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
354

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

Xác thực: 25/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
355

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 25/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
356

Văn bản hợp nhất 2256/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010

Xác thực: 06/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
357

Văn bản hợp nhất 2205/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
358

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi