Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 358 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Xác thực: 18/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
02

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Xác thực: 13/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
03

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Xác thực: 22/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
04

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Xác thực: 20/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
05

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Xác thực: 13/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
06

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Xác thực: 04/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
07

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Xác thực: 16/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
08

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Xác thực: 24/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
09

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 13/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
10

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 10/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
11

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 10/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
12

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

Xác thực: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
13

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 30/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
14

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Xác thực: 16/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
15

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Xác thực: 14/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
16

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định tạm ứng, vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước

Xác thực: 13/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
17

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Xác thực: 07/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2022
18

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Xác thực: 01/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
19

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
20

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
Vui lòng đợi