Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 358 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
301

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Xác thực: 29/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
302

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chính sách thuế và thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
303

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền

Xác thực: 04/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
304

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ

Xác thực: 02/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
305

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng

Xác thực: 11/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
306

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước

Xác thực: 11/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
307

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

Xác thực: 11/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
308

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng

Xác thực: 11/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
309

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Xác thực: 09/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
310

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

Xác thực: 04/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
311

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

Xác thực: 22/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
312

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Xác thực: 22/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
313

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/08/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Xác thực: 22/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
314

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Xác thực: 22/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
315

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân

Xác thực: 22/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
316

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
317

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
318

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại Khu vực biên giới và Khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Lào

Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
319

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế về tiền gửi tiết kiệm

Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
320

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã

Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
Vui lòng đợi