Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.721 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
11821
11822

Thông tư 54/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán đối với hàng hoá của các cơ sở kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bản qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

11823

Chỉ thị 04/2000/CT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần

11824

Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn

11825

Thông tư 47/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước

11826

Thông tư 43/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

11827

Thông tư 42/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

11828

Quyết định 490/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển

11829

Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện

11830

Thông tư 39/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước

11831

Thông tư 07/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 9/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

11832

Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công

11833

Thông tư 29/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý quỹ tạm giữ của ngân sách Nhà nước tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

11834

Thông tư 30/2000/TTLT-BTC-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao

11835

Quyết định 56/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

11836

Quyết định 134/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

11837

Công văn 1242/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1999 của doanh nghiệp nhà nước

11838

Quyết định 112/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ định chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

11839

Quyết định 108/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Quỹ tín dụng nhân dân các cấp

11840

Thông tư 06/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng