Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.544 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
10521

Nghị định 281-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 07/08/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
10522

Thông tư 33-TC/CN của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ khấu hao tài sản cố định

Ban hành: 31/07/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10523

Thông tư 34-TC/CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chuyển giao, cho thuê, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định

Ban hành: 31/07/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10524

Thông tư 32-TC/VKH của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng vốn trong các xí nghiệp quốc doanh

Ban hành: 31/07/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10525

Thông tư 26-TC/TCTN của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc cấp phát và quản lý vốn dự trữ hàng hoá phục vụ nhu cầu phòng, chống bão, lụt

Ban hành: 13/07/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10526

Quyết định 196-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Bảng giá cố định mới thay cho bảng giá cố định năm 1982

Ban hành: 02/06/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10527

Quyết định 142-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ban quản lý và tiếp nhận viện trợ trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 10/05/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
10528

Nghị định 138-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 08/05/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
10529

Thông tư 22-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn và bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 19/04/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10530

Thông tư 17/TC/TQD của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 21/CT ngày 19/01/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường kỷ luật thu nộp ngân sách Nhà nước trong các đơn vị kinh tế quốc doanh

Ban hành: 17/03/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10531

Thông tư 11-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời các khoản thu chi của ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt và chuyển khoản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 03/03/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10532

Quyết định 25-TC/TCCB của Bộ Tài chính về việc thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 02/02/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10533

Quyết định 09-TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính về việc thành lập Cục Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 10/01/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10534

Quyết định 7-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 04/01/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
10535

Quyết định 72-NH/QĐ của Ngân hàng nhà nước về việc bổ sung Thể lệ tiền gửi tiết kiệm

Ban hành: 31/05/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
10536

Quyết định 73-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất và tiền gửi và cho vay

Ban hành: 31/05/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
10537

Quyết định về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam

Ban hành: 24/05/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10538

Quyết định 30-NH/QĐ của Ngân hàng nhà nước về việc ban hành Thể lệ tiền gửi tiết kiệm

Ban hành: 17/03/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
10539

Nghị định 161-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ quản lý ngoại hối của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 18/10/1988
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
10540

Quyết định ban hành Chế độ quản lý, khấu hao tài sản cố định

Ban hành: 22/07/1986
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi