Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9721

Quyết định 746/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm hoãn thi hành Nghị định 18/CP ngày 24 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

Ban hành: 10/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9722

Quyết định 297-QĐ/NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thu phí đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng

Ban hành: 09/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9723

Thông tư 60-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công tác kế toán và kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 01/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
9724

Thông tư 56-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 100-QĐ/TW ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Ban hành: 21/08/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9725

Quyết định 596-TC/QĐ/TCĐN của Bộ Tài chính về việc ban hành Qui chế cấp phát đối với một số nhiệm vụ chi bằng ngoại tệ thuộc ngân sách Trung ương

Ban hành: 19/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9726

Thông tư 55-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất do sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung hạn, dài hạn đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh

Ban hành: 18/08/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9727

Quyết định 271-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ phát hành - Kho quỹ

Ban hành: 09/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9728

Quyết định 269/QĐ/NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tổ chức giám sát và kiểm tra việc in tiền, các loại giấy tờ có giá như tiền và giấy tờ in quan trọng tại nhà máy in tiền Quốc gia và các nhà in ngân hàng ban hành kèm theo QĐ 24/QĐ-NH14 ngày 9/1/96

Ban hành: 06/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9729

Công văn về việc điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 1997

Ban hành: 05/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9730

Quyết định 264/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong khuôn khổ Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9731

Quyết định 266/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong khuôn khổ Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9732

Quyết định 268/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Công thương Việt Nam trong khuôn khổ dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9733

Quyết định 267/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng hải Việt Nam trong khuôn khổ Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9734

Quyết định 263/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam trong khuôn khổ dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9735

Quyết định 265/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam trong khuôn khổ Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9736

Quyết định 262/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9737

Công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

Ban hành: 02/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9738

Quyết định 544-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ thống nhất phát hành và quản lý các loại biểu mẫu chứng từ thu, chi ngân sách Nhà nước

Ban hành: 02/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9739

Quyết định 529-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính về việc lưu hành tờ cổ phiếu và ban hành quy chế tạm thời về việc mua tờ cổ phiếu trong các công ty cổ phần

Ban hành: 31/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9740

Thông tư 48-TC/VI của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư 10-TC/VI ngày 24/01/1995 của Bộ Tài chính về hướng dẫn và sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 26/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
Vui lòng đợi