Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 4.588 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
4341

Quyết định 2016/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Tổng cục

Ban hành: 13/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2012
4342

Quyết định 1286/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012

Ban hành: 10/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2012
4343

Thông tư 110/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 03/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2012
4344

Nghị quyết 28/2012/QH13 của Quốc hội về việc bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 21/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2012
4345

Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng cơ sở, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở

Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2012
4346

Quyết định 646/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012

Ban hành: 24/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2012
4347

Thông tư liên tịch 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/09/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước

Ban hành: 25/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2012
4348

Thông tư 57/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

Ban hành: 11/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2012
4349

Thông tư 38/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2009/TT-NHNN ngày 13/07/2009 quy định trình tự, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2011
4350

Quyết định 2944/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án “Kiện toàn và tăng cường năng lực các tổ chức pháp chế ngành tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP”

Ban hành: 06/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2011
4351

Quyết định 2940/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán bổ sung vốn mua hàng dự trữ quốc gia năm 2011

Ban hành: 01/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2011
4352

Thông tư 150/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoán đổi trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 09/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2011
4353

Quyết định 2737/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 (Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 4 năm 2011)

Ban hành: 08/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2011
4354

Quyết định 3620/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp quản lý ngân sách và tài sản nhà nước đối với các Tổng cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 07/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2011
4355

Quyết định 1873/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010

Ban hành: 25/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2011
4356

Quyết định 2118/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chuyển tài sản

Ban hành: 14/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2011
4357

Quyết định 1602/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thanh tra Tài chính đối với Dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 05/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2011
4358

Quyết định 1547/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25/03/2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế

Ban hành: 28/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2011
4359

Quyết định 1399/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán vốn mua hàng dự trữ quốc gia năm 2011

Ban hành: 27/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2011
4360

Thông tư 83/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Ban hành: 16/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2011
Vui lòng đợi