Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 4.373 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
4341

Nghị định 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
4342

Thông tư 23/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
4343

Nghị định 86/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
4344

Thông tư 21/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
4345

Thông tư 18/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
4346

Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2019
4347

Nghị quyết 791/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018

Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2019
4348

Quyết định 1140/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019

Ban hành: 16/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
4349

Thông tư 16/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 18/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
4350

Quyết định 1084/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
4351

Quyết định 1011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016

Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
4352

Quyết định 803/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh văn bản 2033/TTg-QHQT ngày 03/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 1, phân kỳ 1 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2016
4353

Quyết định 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2016
4354

Quyết định 824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
4355

Thông tư 18/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 01/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2014
4356

Thông tư 23/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 19/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2013
4357

Thông tư 185/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về định mức phí bảo quản lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
4358

Nghị định 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Ban hành: 22/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
4359

Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/10/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2007
4360

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 27/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2007
Vui lòng đợi